ประกาศข่าวสาร ณ วันที่ 21 กันยายน 2565

เรียน      ท่านผู้ประกอบการทราบ

              บริษัท ไลน์ เซนจูรี่ จำกัด ขอแจ้งยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายบริการของโปรแกรมระบบสะสมคะแนน Cocktail Pro ภายใต้เครื่องหมายการค้า COCKTAIL PRO นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ปรากฏรายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ยกเลิกสัญญาแล้ว ดังนี้

  1. บริษัท ไอเดียล แอพโพรส จำกัด
  2. บริษัท ฟันคราวด์ จำกัด

             บริษัท ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับตัวแทนจำหน่ายตามรายชื่อข้างต้น การกระทำใดๆที่ได้กระทำขึ้นโดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกยกเลิกสัญญาแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อระบบการใช้งาน และต่อข้อมูลส่วนบุคคล นับแต่วันที่ได้มีการยกเลิกสัญญาแล้วทั้งสิ้น

             ปัจจุบัน บริษัท ไลน์ เซนจูรี่ จำกัด ได้ส่งมอบ และโอนลิขสิทธิ์ในโปรแกรมสะสมคะแนนคะแนน Cocktail Pro ให้กับ บริษัท ซิงค์สเตชั่น 59 จำกัด แล้ว พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าเป็น CTP CRM นับแต่วันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท ไลน์ เซนจูรี่ จำกัด